Investeringsvisie VNO-NCW Noord

Nederland staat voor de grote uitdaging staat om te ontwikkelen naar een toekomstbestendige en duurzame economie. Met dit feit als uitgangspunt heeft VNO-NCW Noord samen met haar leden een Investeringsvisie ontwikkeld. Pijlers zijn de sectoren Energie, Water, Voedsel en Zorg. Een belangrijke rol is verder weggelegd voor de maakindustrie.

Noord-Nederland beschikt over een aanzienlijke groeipotentie. Het is echter niet vanzelfsprekend dat deze potentie ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Er zijn veel inspanningen nodig om op het huidige niveau van economische orde en welvaart te blijven en dat nog meer inspanningen nodig zijn om de potentie van de noordelijke regio waar te maken. Toekomstige investeringen in Noord-Nederland moeten volgens de leden van VNO-NCW Noord in belangrijke mate neerslaan in de domeinen waarin voor Noord-Nederland de grootste potentie zit: Gezondheidszorg, Water, Agro & Food en Energie.

Om de mondiale, nationale en regionale ontwikkelingen op deze vier hoofddomeinen goed te kunnen inschatten heeft VNO-NCW Noord expertmeetings georganiseerd. Voor deze ontmoetingen zijn experts geconsulteerd uit de vier sectoren. Hun inbreng is gecategoriseerd langs de lijnen: 

- Content: Wat zijn maatschappelijke vraagstukken in de sector en waar liggen kansen voor Noord-Nederland?
- Enabling: Welke faciliteiten en randvoorwaarden zijn nodig om kansen te verzilveren? (Fysieke, digitale en kennisinfrastructuur)
- Marketing/Sales: Hoe worden doelgroepen bereikt met de content?

Maakindustrie
Naast de vier gekozen domeinen bevindt zich een grote hoeveelheid economische activiteit die onmisbaar is voor het hele economische palet van Noord-Nederland. Centraal staat daarin de maakindustrie als dragende economische pijler. Om de maakindustrie in de breedte nieuw elan, toekomst en dynamiek te geven (industriële revolutie 4.0), zijn belangrijke robuuste clusters van ondersteunende technologie nodig. De zogenoemde enabling technologies. Te denken valt aan High Tech Systems and Materials, Sensoren etc.

De ontwikkelingen in deze omgevingen zijn van groot belang voor zowel het grootbedrijf als het MKB, binnen en buiten de hoofddomeinen van deze Investeringsvisie. Vanwege dit zwaarwegende belang zullen wij de ontwikkeling van deze clusters stimuleren en helpen stuwen vanuit de generieke lobbypraktijk. Daarbij te allen tijde de verbinding de verbinding zoekend met de eigen investeringsvisie en met de innovatie- en stimuleringsprogramma’s van andere partijen in Noord-Nederland.

Lees verder
Meer weten over de Investeringsvisie van VNO-NCW Noord? Download hier het document

Partners