Er bestaat brede consensus in het Noorden dat het bedrijfsleven het voortouw moet nemen in het realiseren van kansen die er in Noord-Nederland zijn op het gebied van energie, gezondheid, voeding, water en HTSM. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar VNO-NCW Noord als de belangrijkste vertegenwoordiger van het georganiseerde bedrijfsleven om hierbij regie te voeren. 

Strategisch partners

Om deze ambities te realiseren focust VNO-NCW Noord  zich op het stimuleren van ondernemerschap, vitaliteit, connectiviteit en de energietransitie samen met Strategisch Partners. Deze Partners verbinden hun eigen maatschappelijke doelen en verantwoordelijkheden op een van bovengenoemde strategische domeinen  met die van VNO-NCW Noord.

Kennispartners

Kennis Partners ondersteunen VNO-NCW Noord met kennis en capaciteit op de kennisdomeinen die voortvloeien uit bovengenoemde strategische thema’s waarop VNO-NCW Noord zich heeft gecommitteerd. 

Partners