Bedrijven verdrinken in waterschapslasten

19 Sep 2003

Haren 19 september 2003 - VNO-NCW Noord maakt zich grote zorgen over de verdubbeling van de waterschapslasten voor gebouwen. Dit kan waarheid worden als de waterschappen “Noorderzijlvest” en “Hunze en Aa’s” woensdag 24 september a.s. een nieuwe methode voor de verdeling van waterschapslasten aannemen. VNO-NCW Noord vindt dat eigenaren van bedrijfsgebouwen en huizen niet eenzijdig en ongefaseerd de rekening voor maatregelen tegen wateroverlast gepresenteerd mogen krijgen.

Waterschappen investeren de komende jaren stapsgewijs grote bedragen in de veiligheid van het watersysteem. Veel maatregelen zijn nodig om de gevolgen van klimaatverandering en bodemdaling op te vangen. Voorgesteld wordt de lasten daarvoor te verdelen op basis van de zogenaamde methode Delfland. Met deze methode wordt de hoogte van de waterschapslasten rechtstreeks gekoppeld aan de economische waarde van bedrijfsgebouwen en huizen. In de praktijk komt het er op neer dat de waterschapslasten voor grondeigenaren en natuurterreinen zullen halveren. Dit wordt gefinancierd door eigenaren van gebouwen die hun waterschapslasten zien verdubbelen.

VNO-NCW Noord vindt het belangrijk dat geïnvesteerd wordt in een veilig watersysteem. Niet alleen bedrijven maar ook alle inwoners en grondeigenaren hebben daar belang bij.
De kosten van veiligheid zullen dan ook evenredig over alle inwoners en eigenaren van gronden en gebouwen verdeeld moeten worden. Met de plotselinge ommezwaai in de kostentoedeling wordt de rekening eenzijdig bij de eigenaren van gebouwen neergelegd. Een dergelijke onverhoedse lastenverzwaring is niet te verdedigen.
VNO-NCW Noord is tevens van mening dat de waterschapslasten gelijke tred moeten houden met de stapsgewijze investeringen voor bescherming tegen wateroverlast en ziet meer in een gefaseerde invoering van Delfland.

Thema's

Partners