VNO-NCW Noord verheugd over cancellen AZC op industrieterrein Hoogeveen

24 Feb 2004

HAREN, 24 februari 2004 - VNO-NCW Noord is verheugd dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) afziet van de bouw van een asielzoekerscentrum (AZC) met achthonderd plaatsen op het bedrijventerrein de Wieken aan de A.G. Bellstraat in Hoogeveen.

VNO-NCW Noord heeft bij eerdere gelegenheden haar scherpe afkeuring hierover uitgesproken. Bedrijventerreinen zijn bestemd voor bedrijven. AZC’s horen niet thuis op een bedrijventerrein. 

Op een bedrijventerrein dient meer dan gemiddeld rekening te worden gehouden met de belangen van ondernemers. Merkwaardig blijft het gegeven dat de plannen voor een locatie van een nieuw te bouwen AZC de laatste tijd meer dan eens is gesitueerd op een industrieterrein. Men zou mogen verwachten dat deze expliciete bestemming op voorhand de aanwezigheid van een AZC uitsluit. Immers, op industrieterreinen worden hoge specifieke eisen gesteld aan bedrijven inzake bebouwing , milieu aspecten, veiligheid, geluidshinder etc. Aspecten als geluidszonering, routing gevaarlijke stoffen, verkeersveiligheid, aard van bedrijfsactiviteiten en vergunningen in het kader van de Wet Milieubeheer kunnen niet ineens vervallen of in een andere context worden geplaatst na voorstellen tot vestiging van een AZC. Het risicoprofiel van bedrijven verdraagt zich slecht met de woonfunctie van een AZC. Een bedrijventerrein is geen woongebied. Een bedrijventerrein heeft een duidelijke bestemming voor bedrijven. Jaarlijks is er een grote behoefte naar nieuwe bedrijventerreinen om in de ruimtevraag te kunnen voldoen. Deze ruimtevraag moet niet extra worden belast met oneigenlijke nieuwe bestemmingen. 

De zoektocht naar een tijdelijk of permanent AZC mag niet zijn vertaling krijgen in het herwaarderen van schaarse bedrijventerreinen als interessante vestigingslocaties. Bij de vraag of een AZC ruimtelijk ingepast kan worden, dienen ook de effecten op de omgeving te worden betrokken. VNO-NCW Noord zal ook in de toekomst hierop toezien.

Partners