VNO-NCW Noord verwelkomt standpunt GS Fryslân over Waddengas

13 Sep 2004

Haren, 13 september 2004 – Het definitieve standpunt van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân om in te stemmen met nieuwe opsporing en winning van Waddengas onder strikte voorwaarden, is door VNO-NCW Noord met instemming begroet.

GS van Fryslan baseert zich daarbij op de recente studie van het RIKZ dat bevestigde dat de bodemdaling als gevolg van gaswinning door natuurlijke opslibbing wordt tenietgedaan en dat er daarom geen significante effecten voor de natuur zijn. VNO-NCW Noord vindt het een wijs besluit om op de eerder ingenomen positie terug te komen, nu er nieuwe, aanvullende informatie beschikbaar is.

VNO-NCW Noord verwelkomt ook de uitspraak die het Europese Hof van Justitie dinsdag deed in een zaak aangaande de kokkelvisserij. De uitspraak is van belang voor de winning van gas onder de Waddenzee. Het Hof heeft in de toelichting op het vonnis duidelijk gemaakt dat activiteiten in een natuurgebied zijn toegestaan, als er 'wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel bestaat dat er geen schadelijke gevolgen zijn'. Op grond van de vele wetenschappelijke studies die ook recent naar de effecten zijn gedaan, zal het duidelijk zijn dat er voldoende zekerheid is dat gaswinning geen schade aan de natuur oplevert. De uitspraak van het Hof betekent dat de Europese Habitatrichtlijn geen belemmering voor gaswinning zal vormen.

VNO-NCW Noord betreurt het dat Gedeputeerde Staten van Groningen zo onwrikbaar vasthoudt aan een eenmaal betrokken stelling en tegenstander blijft van gaswinning onder het Wad. Anders dan hun Friese collega’s kiest GS Groningen ervoor om de uitkomsten van de Adviesgroep Waddenzeebeleid (‘Commissie Meijer’) en het RIKZ - die beide aan duidelijkheid niets te wensen overlaten - volstrekt te negeren.

Niet alleen gaat het College daarmee voorbij aan alle wetenschappelijk kennis die over dit onderwerp is vergaard, maar Groningen isoleert zich hiermee ook van de rest van de samenleving. Door deze houding zijn honderden miljoenen euro’s voor het Noorden verloren gegaan. Van de € 800 miljoen die de Commissie Meijer voorstelde, gaat nu slechts € 500 miljoen naar de Waddenzee.

Laten we voorkomen onnodig onderhandelingsruimte te verspelen. Een gemeenschappelijke reactie vanuit Noord – Nederland heeft de voorkeur boven een provinciaal isolement. VNO-NCW Noord hoopt dan ook dat GS van Groningen het Friese College volgt en terugkomt op haar weigering om met gaswinning onder stringente voorwaarden in te stemmen. Dan kan het Noorden wellicht alsnog als serieuze gesprekspartner terugkeren aan de onderhandelingstafel met het Kabinet.

Thema's

Partners