VNO-NCW Noord: bakens moeten worden verzet

21 Sep 2004

Haren, 21 september 2004 – VNO-NCW Noord steunt op hoofdlijnen het kabinetsbeleid. Een kabinet dat vanuit een missie hard werkt aan een indrukwekkende hervormingsagenda. Onze welvaartspositie kan alleen maar welvaartsvast blijven indien we bereid zijn forse veranderingen te accepteren op cruciale terreinen als arbeidsmarkt, fiscaliteit, onderwijs, innovatie en kennis.

Hèt kernprobleem is dat onze economische groei structureel te laag is. Pijnlijke maatregelen kunnen niet uitblijven. Het bedrijfsleven draait al enige tijd een zwaarder verzet. Het verlies aan koopkracht zal opnieuw een wissel leggen op de dynamiek van het mkb-bedrijfsleven.

Aandacht voor herverdeling van de welvaart moet plaatsmaken voor aandacht voor het groeivermogen van de economie.Niet alleen in politiek Den Haag moeten de bakens worden verzet. Ook in Noord-Nederland zelf. Noord-Nederland bevindt zich in een transitiefase. Het wegwerken van achterstanden gaat in toenemende mate plaatsmaken voor het benutten van nationale kansen. De regio bevindt zich midden in dit transformatieproces zonder de oude veren volledig van zich afgeschud te hebben.

Het komende begrotingsjaar heeft meer dan andere jaren betekenis voor het Noorden.Er liggen belangrijke dossiers als Nota Ruimte, Pieken in de Delta, Zuiderzeelijn, Vitaal Platteland en Waddenzee ter behandeling in het kabinet voor. De uitkomsten hiervan hebben een bovengemiddelde invloed op de toekomstige economische ontwikkeling van Noord-Nederland. Door assertief en intelligent opereren liggen hier voor bestuurlijk Noord-Nederland kansen nu het Rijk meer aan lagere overheden delegeert. Ruimtelijk beleid kan ook zonder veel geld gestalte krijgen. Medewerking en meedenken bij de vergunningverlening en procedurebewaking door overheden stimuleert de bouwproduktie en bedrijvigheid in brede zin. Die beleidsruimte wordt de komende tijd meer dan anders geboden.

Zeer kritisch is VNO-NCW Noord over het voornemen van het kabinet om slechts € 500 miljoen onder regie van de Minister van VROM te reserveren voor het zogeheten Waddenfonds. Dit is beslist te weinig en roept vragen op over de financiële mogelijkheden ten gunste van economische structuurversterking in de regio. Daarnaast vindt VNO-NCW Noord dat het kabinet gehouden is ook na 2006 invulling te geven aan de Langman-afspraken.

VNO-NCW Noord ondersteunt van harte de inzet van het kabinet om ondernemingen meer ruimte en maatwerk te bieden. Ook verwelkomt zij de voorstellen van het ministerie van EZ om tot een betere uitvoering van beleid in de regio te komen.

Thema's

Partners