NO-NCW Noord: ''Doorgaan met vervolgstap Zuiderzeelijn''

23 Dec 2004

Haren 23 december 2004 – De Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten ( co. Duivesteijn) heeft zich gebogen over de miljardenoverschrijdingen bij de Betuwelijn en de HSL Zuid. Er bestaat geen misverstand dat een zorgvuldige monitoring en procesgang bij grote infrastructurele projecten een absolute vereiste is. Juist de fijnmazigheid van de procesvoering rondom de Zuiderzeelijn is hèt koninklijke voorbeeld hoe een grootschalig project in de praktijk wèl goed is te managen.

Immers de ZZL kent wèl een gemeenschappelijk programma van eisen.
Er zijn wèl afspraken gemaakt over de financiering van nieuwe wensen.
Er zijn wèl afspraken gemaakt over wie de risico’s draagt tussen overheden en markt.
Er zijn wèl concrete ‘go- no go – momenten’ ingebouwd.
Er is wèl een risico-opslag meegenomen.
Samenvattend is er geen reden de klok jaren terug te draaien.

VNO-NCW Noord wijst erop dat sinds de start van de publieke discussie in het voorjaar van 1998 opeenvolgende kabinetten met steun van de Kamer hebben ingestemd met een gestage voortgang van de procedure voor een snelle verbinding tussen de Randstad, Flevoland en het Noorden van het land. Daarom moet nu een volgende stap in het besluitvormingstraject worden gezet. Een traject dat na ruim 6 jaar van intensieve voorbereiding – in tegenstelling tot de Haagse beeldvorming - nog steeds in de beginfase verkeert. Maar het sentiment regeert, of is het angst?

Er komen na de zozeer gewenste start van de prijsvraag nog vier (4) go no go momenten in de verdere procedure waarop een nadere afweging kan worden gemaakt over de aanleg en te kiezen variant van de lijn. Daarbij moet worden betrokken dat een snelle verbinding niet alleen van belang is voor het Noorden, maar evenzeer voor de ontsluiting van de noordvleugel van de Randstad.

Het is tijd voor de beoogde publiek publiek private samenwerking en nieuwe economische en ruimtelijke impulsen in ons land. Ook dat is een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid. Impulsen die een zeer grote maatschappelijke meerwaarde hebben met het oog op de ontsluiting van een dichtslibbende noordvleugel van de Randstad en economische onderdruk in regio’s buiten de Randstad. 

Laat Minister Peijs de ‘prijsvraag’ ten spoedigste uitschrijven, dat schept duidelijkheid. Het parlement krijgt daarna nog volop de gelegenheid het nieuwe toetsingskader los te laten op de nut en noodzaak van de aanleg van de ZZL verbinding. 

VNO-NCW Noord is van mening dat het aanleggen van een zweeftrein voor Nederland een noodzakelijke sprong voorwaarts is. Alleen een prijsvraag biedt het antwoord over de practische mogelijkheid van deze modaliteit. Deze volgende stap past ten volle binnen de vereiste zorgvuldigheid van een verantwoorde besluitvorming waarbij de overheid de (financiële) randvoorwaarden stelt en de markt met aanbiedingen hierop reageert.
De Tweede Kamer dient hiertoe wel de ruimte te bieden, nu betrokken gemeenten, provincies, Rijk èn ondernemend Nederland zich hiertoe maximaal bereid hebben verklaard.
Zonder prijsvraag verloopt het tij.

Thema's

Partners