Realistische economische benadering van nieuwe PKB Waddenzee noodzakelijk

13 Feb 2005

13 februari 2005 - De kamers van koophandel van Groningen, Friesland, Noordwest-Holland, VNO-NCW Noord, VNO-NCW Noordwest-Holland, MKB-Noord en MKB-Noordwest-Holland hebben in een brief Minister Dekker van VROM gevraagd om een realistische economische benadering in de nieuwe PKB Derde Nota Waddenzee. Naast aandacht voor ecologie moet de nieuwe nota in hun optiek nadrukkelijk ruimte voor economische ontwikkeling bieden.

De bestaande werkgelegenheid in de Waddenregio van 40.000 arbeidsplaatsen is van groot belang voor de noordelijke economie. Het nieuwe ruimtelijke beleid moet dan ook rekening houden met de economische initiatieven vanuit lokale en regionale bedrijvigheid, die goed passen bij de schaalgrootte en het karakter van het Waddengebied.

Als vervolg op de eerdere discussie rond de Derde Nota Waddenzee is een Sociaal Economisch Ontwikkelingsperspectief voor de Waddenzee (SEOW) opgesteld. Het bedrijfsleven doet een klemmend beroep op de minister om met dit perspectief rekening te houden bij de ruimtelijke en beleidsmatige mogelijkheden in de nieuwe PKB Derde Nota Waddenzee.

Belangrijke punten om in de PKB op te nemen zijn o.a.:
- de mogelijkheid van zeewaartse uitbreiding en ontwikkeling van haventerreinen;
- de mogelijkheid van verruiming en verdieping van de belangrijkste vaargeulen;
- het trekken van economische vrijwaringszones rond de zeehavens;
- ruimte voor groei van recreatie en toerisme.

Het bedrijfsleven is ook van mening dat de overheid plaatselijke bedrijven in het landelijke gebied van de Waddenregio ruimte voor bedrijfsontwikkeling moet bieden.
Een belangrijk punt daarbij is, dat economische beperkingen door de externe werking van de nieuwe PKB worden voorkomen. Bescherming van de ecologische waarden moet zich volgens het bedrijfsleven tot de Waddenzee beperken, waardoor meer economische zekerheid over de werkingssfeer van de PKB voor bedrijven ontstaat.

Thema's

Partners