ZZL: vasthouden aan zorgvuldigheid procedure zonder snelheid te verliezen

8 Jun 2005

Haren, 8 juni 2005 - VNO-NCW Noord ondersteunt de inzet van het kabinet om voor de Zuiderzeelijn een vervolgproces in te zetten dat gericht is op zorgvuldige besluitvorming in 2006, waarbij alle voorgestelde varianten in beeld zijn.

De keuze van de Zuiderzeelijn in de Nota Ruimte onderstreept de majeure betekenis van deze infrastructuur voor de ruimtelijke invulling van ons land. De voorbereidingsfase voor wat betreft de besluitvorming over de Zuiderzeelijn is nog maar net begonnen. Tegen die achtergrond zijn uitspraken van Kamerfracties om op voorhand zonder enige vorm van onderbouwing de Zuiderzeelijn in zijn snelste varianten af te serveren volstrekt misplaatst. Het vereiste huiswerk ontbreekt om hierover nu een eindoordeel te vellen. 

 Overigens blijft VNO-NCW Noord van mening dat er nu reeds voldoende basis voorhanden is om een verantwoorde volgende stap te zetten, te weten een onderzoek naar de mogelijkheden van PPS. Pas dan wordt duidelijk welke opties realiseerbaar zijn en welke afvallen afgezet tegen de baten. Opeenvolgende kabinetten hebben met steun van de Tweede Kamer ingestemd met de voorbereiding van een snelle verbinding tussen de randstad en  Noord-Nederland. Meerdere doelstellingen waaronder een betere bereikbaarheid en een veel grotere economische wisselwerking van regio’s worden hiermee beoogd.

 Betrokken overheden langs het Zuiderzeelijntracé hebben financieel blijk gegeven van hun grote commitment en dit commitment recentelijk herbevestigd. Nadat reeds zeven jaren zijn verstreken past nu een voortvarend publiek ondernemerschap van parlement en rijksoverheid. Alle varianten zullen voorzien van het vereiste huiswerk in de finale weging een faire kans moeten krijgen. De variant met de grootste baten die financieel realiseerbaar is dient uiteindelijk de voorkeur te krijgen.

Thema's

Partners