Ondernemen moet weer leuk worden!

21 Jun 2005

Haren, 21 juni 2005 - VNO-NCW Noord probeert middels het verzenden van een brochure aan gemeentelijke politieke partijbesturen een positieve bijdrage te leveren aan de verkiezingsprogramma’s van de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2006.

De ondernemers pleiten voor programma’s die kunnen terugvallen op een breed maatschappelijk draagvlak en uiteindelijk echt werk maken van ondernemende besturen. De prioriteit zou naar de opvatting van VNO-NCW Noord moeten liggen bij: 

  • beperken tot de core business en dat goed doen; 
  • verbeteren van de samenwerking met en de dienstverlening aan bedrijven; 
  • beperken van de lokale lasten, administratieve lasten en de regeldruk.

Uit onderzoek van VNO-NCW / VNO-NCW Noord en ook anderen blijkt dat de lokale lasten macro nog elk jaar fors toenemen, ondanks brede kritiek. Zo nemen de gemeentelijke opbrengsten uit belastingen en retributies in 2005 met bijna 5% toe t.o.v. het jaar ervoor waarvan de stijging eveneens ver boven het inflatiepercentage lag. De lokale lasten hebben een relatie met de uitgaven van gemeenten. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de meeste gemeenten fors kunnen besparen door te snijden in hun overhead, door een beter inkoopbeleid, door uitbesteding van uitvoerende taken, door meer samen te werken met andere gemeenten, door het schrappen van allerlei goedbedoelde maar niet altijd effectieve plannen enz. 

VNO-NCW Noord doet een beroep op de lokale partijen de uitgaven strak in de hand te houden, de historie van lastenontwikkeling in uw gemeente nader te beschouwen en scherp te monitoren op kosten en baten. Het verdient aanbeveling extra aandacht te besteden aan een structurele vermindering van de gemeentelijke lasten voor burgers en bedrijven. 

Een open en resultaatgerichte communicatie tussen gemeente en bedrijfsleven en een grotere betrokkenheid van het bedrijfsleven bij gemeentelijke plannen, staan beide bovenaan het wensenlijstje van de ondernemers. Dit zou moeten leiden tot een hogere maatschappelijke waarde en productiviteit. Al met al belangrijke voorwaarden voor een duurzaam en vitaal bedrijfsleven dat als geen ander de basis legt voor de publieke voorzieningen in de noordelijke gemeenten.

Thema's

Partners