Onbekendheid en vrijblijvendheid vieren hoogtij bij lokaal arbeidsmarktbeleid

16 Mrt 2006

Gemeenten hebben een directe verantwoordelijkheid op het gebied van bevorderen van werkgelegenheid en het voeren van een actief arbeidsmarktbeleid. Met name het goed afstemmen van vraag en aanbod op arbeidsmarktgebied is van belang. Uitstroom uit de bestanden van sociale diensten, het goed afstemmen van onderwijs mogelijkheden richting de marktsector en een goed reïntegratiebeleid, zijn de drie pijlers waarop gemeenten hun beleid dienen te bouwen.

Sociale partners, te weten VNO – NCW Noord en de FNV vakcentrale Steunpunt Noord-Oost hebben gezamenlijk het initiatief genomen onder noordelijke gemeenten een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop gemeenten deze verantwoordelijkheid invullen. Uit dit onderzoek blijkt dat arbeidsmarktbeleid weinig (beleidsmatige) aandacht krijgt. Duidelijke prestatiecriteria over de inzet van middelen en de te verwachten resultaten ontbreken. Ook de samenhang met andere beleidsvelden (economie, onderwijs en ruimtelijke ontwikkeling ) wordt node gemist. Een periodiek overleg met werkgevers en werknemersvertegenwoordigers kan hierin zeer ondersteunend zijn. Daar waar sprake is van gezamenlijke (intergemeentelijke) sociale diensten is ook na herhaald aandringen geen reactie gekomen. De FNV vakcentrale Noord-Oost en VNO-NCW Noord betreuren dit in hoge mate. Het is een misvatting te veronderstellen dat het opschalen naar grotere collectiviteiten individuele gemeenten vrijwaart van hun verantwoordelijkheden in deze. In elk geval dient op elk gewenst moment inzage te kunnen worden gegeven over de inzet van capaciteit en de hieruit voortkomende resultaten.

De indruk is gewettigd dat samenwerkingsverbanden van gemeentelijke sociale diensten te weinig maatwerk leveren en achterblijven in hun output. De generale conclusie kan worden getrokken, dat voor vele gemeenten arbeidsmarktbeleid een ondergeschoven kind is. Fragmentarische en deels ad hoc initiatieven ontnemen het perspectief op een duurzame structuurversterkende verankering met alle relevante spelers in het publieke en private domein.

Het gaat gemeenten nog te vaak om de 'bakken van de Sociale Diensten' op te schonen, door eendimensionaal in te zetten op uitstroom, zonder gestructureerd na te denken over een duurzame terugkeer in het reguliere arbeidsproces.

Het goed afstemmen, makelen en schakelen tussen vraag en aanbod vindt te weinig plaats en men benut te weinig beschikbare instrumenten op noordelijk niveau, aldus de FNV vakcentrale Noord-Oost en VNO-NCW Noord.

De Regionale Platforms Arbeidsmarktbeleid schieten te kort in hun vermogen bovenlokaal voldoende slagkracht te ontwikkelen richting branches, koepels en nationaal te verdelen arbeidsmarktmiddelen. Het ontbreekt hen aan expertise, samenhang en kritische massa om voor de regio aansprekende resultaten te boeken. Een krachtige vuist kan niet gemaakt worden. Noch naar nationale politieke centra, noch naar regionale fora. Het verdient aanbeveling op noordelijke schaal de krachten te mobiliseren en langs die weg te werken aan een voor de regio effectief arbeidsmarktbeleid. Juist op het grillige terrein van de arbeidsmarkt dienen alle relevante spelers, waaronder lagere overheden, sociale partners, kennisinstellingen, CWI, UWV, reïntegratiebureaus, uitzendorganisaties etc. elkaar noordelijk aan te spreken op het vaststellen en uitzetten van de koers.

De sociale partners roepen de gemeenteraden op, bij het vormen van nieuwe colleges en het opstellen van raads -c.q. collegeprogramma’s, arbeidsmarktbeleid, economie en werkgelegenheid een prominente plaats op de politieke agenda te geven.

Thema's

Partners