Natuur en economie in Waddenzee meer in balans

25 Okt 2006

Haren, 25 oktober 2006. Gisteren heeft de Tweede Kamer een aantal moties van kamerleden Snijder (VVD) en Atsma (CDA) aangenomen met betrekking tot de Planologische Kernbeslissing (PKB) Waddenzee. VNO-NCW Noord is hier tevreden over. De natuurlijke en economische ontwikkelingsperspectieven komen hierdoor volgens de ondernemersvereniging meer in balans.

VNO-NCW Noord heeft vanaf het begin van de inspraakprocedure gehamerd op een aantal wijzigingen van de PKB Waddenzee:
1 - Mogelijkheid tot zeewaartse uitbreiding van havens
2 - Uitdieping van de vaargeulen
3 - Bebouwingshoogte niet onnodig beperken
4 - De ligplaatsen voor toerisme inkaderen door een kwalitatieve benadering
5 - Beperken van de externe werking
De Tweede Kamer heeft besloten op al deze punten het kabinet te vragen hun standpunt bij te stellen. Met deze aanpassingen is er sprake van een duurzaam evenwicht tussen natuur en economie.

Ruimte voor Harlingen
Uiteindelijk bleek met name de mogelijke zeewaartse uitbreiding van Harlingen politiek gevoelig te liggen. VNO-NCW Noord heeft voortdurend gepleit om dit niet bij voorbaat uit te sluiten maar de normale afwegingskaders te laten doorlopen. De bereikbaarheid van Harlingen is met de mogelijkheid tot verdieping van de vaargeul naar de Noordzee nu langdurig gegarandeerd.

Door de bebouwingshoogte niet onnodig te beperken zijn havenplaatsen als Den Helder, Harlingen en Delfzijl in staat, conform hun eigen bestemmingsplannen, zich te blijven ontwikkelen.

Integraal toerisme beleid
Met betrekking tot de beheersbaarheid van het toerisme en de recreatie zijn de Waddenprovincies nu aan zet. Tot 31 december 2007 heeft men de tijd om gezamenlijk met partners in de regio een integraal beleid te ontwikkelen. VNO-NCW Noord onderschrijft deze aanpak en zal zich mede inspannen voor een goed resultaat.

Tijdens het eerder gevoerde kamerdebat heeft Minister Veerman reeds toegezegd dat de PKB Waddenzee niet voor extra beperkingen zal zorgen als het gaat om externe werking. Hiermee zijn de grote zorgen van vooral ondernemers aan de wal vooralsnog weggenomen.

Thema's

Partners