Ondernemers overgeleverd aan lokale willekeur

5 Okt 2007

Haren, 5 oktober 2007 - VNO-NCW Noord constateert in reactie op het rapport ‘Lokale lasten 2007 in beeld’ van de Kamer van Koophandel, dat de ondernemers in Friesland in grote mate overgeleverd zijn aan lokale willekeur. De diverse heffingen blijken per gemeente dusdanig te verschillen, dat de vraag rijst in welke mate de prestaties van lokale overheden navenant zijn.

Het is daarnaast teleurstellend te noemen dat juist in de stedelijke kernen, die in belangrijke mate de economische motor vormen, de lastendruk voor ondernemers het hoogst is. Hoewel de stedelijke kernen meer voorzieningen leveren dan het platteland, is de vraag gerechtvaardigd of de verschillen zo hoog moeten zijn als nu het geval is.  

Uit het rapport ontstaat het beeld dat gemeenten meer lijken te kijken naar de totale opbrengst van de verschillende belastingen en heffingen, dan naar de opgaven die daaraan gekoppeld zouden moeten zijn. Zo is de Onroerendezaakbelasting in vrijwel alle gemeenten gedaald, maar door de verhoging van de WOZ-waarden daalt de lastendruk niet. Hoewel de OZB-tarieven het grootste verschil maken tussen de lasten per gemeente, is geen vergelijking te maken met de geleverde dienstverlening omdat de opbrengsten in de algemene middelen vloeien.  

Verder zijn vooral de enorme verschillen in de systematiek en kosten die gemeenten aan ondernemers doorberekenen in het rioolrecht en op het gebied van bouwleges opvallend. In principe zijn de kosten voor het verlenen van een bouwvergunning in iedere gemeente gelijk; deze bestaan uit het in behandeling nemen van de bouwaanvraag. De grote verschillen die nu zichtbaar worden vindt VNO-NCW Friesland onverklaarbaar en ongewenst. De roep om uniformering en standaardisatie van tarieven en systematiek wordt groter naarmate gemeenten in Friesland niet in staat zijn in samenhang met elkaar verantwoordelijkheid te nemen. 

Thema's

Partners