Discussie bedrijventerreinen te kort door de bocht

6 Nov 2007

6 november 2007 - VNO-NCW Noord stelt vast dat het debat over bedrijventerreinen zich dreigt te verengen tot de vraag: wel of geen nieuwe terreinen. Deze insteek is te simpel en bovenal contraproductief. Het moet er in de eerste plaats om gaan wat de kwaliteit is van de beschikbare hectares bedrijventerreinen en in hoeverre deze voldoen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven. Mocht vervolgens een tekort worden geconstateerd, dan is het zaak de nieuwe bedrijventerreinen ruimtelijk goed in te passen en het kwaliteitsniveau af te stemmen op de markt.

Onlangs nam minister Cramer van VROM het rapport “Hoe gaan we om met ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen?” in ontvangst, dat in opdracht van VNO-NCW Noord is geschreven. Hierin worden praktische handvatten gegeven in antwoord op de uitdaging om gelijktijdig op drie fronten meerwaarde te creëren: efficiënter ruimtegebruik, een betere landschappelijke inpassing en een op de markt afgestemd kwaliteitsniveau. In het rapport wordt naast meer verbeeldingskracht en meer samenwerking gepleit voor tijdige afstemming en kennis over de structuur van de regionale economie. Een mooi bedrijventerrein is de uitkomst van een intensief samenspel tussen het Rijk, lagere overheden én het bedrijfsleven. Een goed voorbeeld hiervan zijn de revitalisering- en herstructureringsprojecten die de afgelopen jaren in Friesland zijn uitgevoerd.  

De recent gestarte actie van Milieudefensie met betrekking tot bedrijventerreinen , waar de SP in Fryslân zich inmiddels achter heeft geschaard, blijft volgens VNO-NCW Noord teveel steken op de stelling dat er per definitie geen nieuwe terreinen meer bij hoeven te komen. Dit is te kort door de bocht en daar had op z’n minst een analyse aan vooraf moeten gaan over de mogelijkheden die de huidige beschikbare terreinen bieden. In dat opzicht is een meer constructieve houding geboden. Zeker ook gezien de positieve reactie van Minister Cramer op het rapport van VNO-NCW Noord. Geïnspireerd door het stuk zal zij op 24 januari 2008 een bezoek aan Noord-Nederland brengen om met eigen ogen te zien welke positieve ontwikkelingen er met betrekking tot dit dossier in gang zijn gezet in Noord-Nederland.  

Partners