Werkgevers tevreden met Haagse aandacht voor grensregio

31 Jan 2008

VNO-NCW Midden en VNO-NCW Noord tonen zich verheugd over het initiatief van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris Timmermans voor Europese Zaken de grensregio te versterken. Men wijst erop dat werkgevers sinds een klein jaar eenzelfde doel hebben binnen het Verbund Niederlandisch-Deutscher Unternehmen (VNDU).

Een onderlinge afgestemde aanpak lijkt dan voor de hand te liggen. Het VNDU neemt daartoe contact op met het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ter Horst en Timmermans gaan met provincie- en gemeentebestuurders in de grensregio’s de knelpunten in de grensoverschrijdende samenwerking aanpakken en willen daardoor de kansen in die regio’s beter benutten. Het gaat onder meer over verschillen in wet- en regelgeving, bevoegdheden en cultuurverschillen. De bewindslieden willen met een praktische benadering naar oplossingen zoeken. In mei 2008 komt er een gezamenlijke agenda van Rijk en medeoverheden voor knelpunten en oplossingen. Met deze gezamenlijke agenda kan Nederland dan het overleg aangaan met de buurlanden. 

Het grensoverschrijdend VNDU dient zich nu aan als gesprekspartner. Via de aangesloten organisaties is dit Verbond representatief voor circa 30.000 ondernemingen. Aangesloten is eveneens de Nederlandse Duitse kamer van koophandel; auditoren zijn de Euregio Enschede/Gronau en de Eems Dollard Regio.

De ondernemersorganisaties willen door samenwerking van bedrijven de concurrentiekracht van de noordelijke en oostelijke grensregio vergroten en bedrijven gezamenlijk op internationale markten succesvol laten zijn. Men heeft vastgesteld dat de grensregio "zonder grens" een groot economisch potentieel bundelt. Door netwerken en ondernemers (met competenties) te verbinden worden aanwezige potenties eerder benut. De regio zal daardoor sociaal economisch en politiek aan betekenis winnen.

De Nederlandse werkgevers hebben direct gekozen voor een grensoverschrijdende aanpak en niet voor een eigen Nederlandse agenda om vervolgens met de buren te gaan praten.

Het VNDU maakte bij zijn oprichting in 2007 met hulp van Rabobank Nederland een sterkte/zwakte analyse van de regio voor zijn belangenbehartiging. Er is een enquête uitgezet onder de ondernemers met vragen over knelpunten en gewenste belangenbehartiging. Digitaal zijn inmiddels de onderlinge netwerken verbonden en ledenbijeenkomsten zijn over en weer opengesteld. Momenteel worden de vestingkosten en exploitatiekosten voor bedrijven in de grensregio onderzocht. Het vermoeden bestaat dat er aanzienlijke verschillen in vestigingsvoorwaarden zijn. Het VNDU ziet graag de gehele grensregio - Nederlands Duits - als een samenhangende en aantrekkelijke vestigingsregio.

Partners