Noordelijke Regieraad Bouw: verandering in uitvoering!

17 Apr 2008

De Noordelijke Regieraad Bouw (NRB) heeft een nieuw actieprogramma voor innovatie in de noordelijke bouwkolom gelanceerd. Het programma bevat vier actielijnen: duurzaamheid, aanbesteden en samenwerking in de keten, sociale innovatie en ICT en bouw.

De NRB heeft in de afgelopen periode 2004-2007 veel werk verzet, zo blijkt ook uit het NRB-verslag 2004-2007 “Vertrouwen in verandering” dat samen met het actieprogramma wordt gepubliceerd. Toch is er zowel aan publieke als aan private zijde nog veel te doen. Volgens de NRB zijn er nog altijd teveel berichten over mislukte aanbestedingen, spanningen op de arbeidsmarkt en over het slechte imago van beroepen en opleidingen in de sector. Bovendien heeft het Noorden hoge ambities op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing, economische ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit. Dit vraagt om een innovatieve, transparante en klantgerichte sector, van ontwerper tot onderaannemer.

Voor elke actielijn is één van de leden van de Noordelijke Regieraad Bouw bereid gevonden om het thema te gaan trekken:

1.      Duurzaamheid (Frank de Vries, wethouder gemeente Groningen)

Hoe vertalen we de hoge ambities van het Noorden ten aanzien van duurzaamheid en energiebesparing praktisch naar de bouwpraktijk?

2.      Aanbesteden en samenwerken in de keten (André Andringa, directeur Verhoeve groep Noord)

Meer ruimte voor innovatie in de aanbestedingspraktijk, beperken van ruis- en transactiekosten, slim profiteren van kennis en inventiviteit in de bouwkolom.

3.      Sociale innovatie (Frans Bouwers, consultant, voorheen wethouder Heerenveen)

Nieuw perspectief voor mensen in de sector, zowel voor instromers (onderwijsvernieuwing, bijvoorbeeld d.m.v. BouwTalent), als voor nieuwe doelgroepen (bijv. deeltijd in de bouw). Als praktijkproject wordt samen met Groningen Seaports en het onderwijsveld gewerkt en een instroom en imagocentrum in de Eemshaven.

4.      ICT en bouw: praktijkprojecten ketendigitalisering (Rolf Koops, Bouwend Nederland)

Voorkomen faalkosten en bouwfouten door alle partijen te laten werken vanuit één bouwinformatiemodel; optimalisatie ontwerp en uitvoering. Eén project staat inmiddels in de startblokken, dit is: Digitaal samenwerken voor de fietsbrug Aduarder Diep (Opdrachtgever Provincie Groningen)

De NRB kiest met deze thema’s voor een praktijkgerichte aanpak: doen en leren in de praktijk.

Achtergrond

De Noordelijke Regieraad Bouw is eind 2004 opgericht door VNO-NCW Noord en de voorlopers van Bouwend Nederland, onder aanvoering van de toenmalige CdK van Groningen, Hans Alders. Doel was om de dialoog binnen de sector weer op gang te krijgen na de vertrouwenscrisis als gevolg van de parlementaire enquête bouwnijverheid. De NRB werkt nauw samen met de landelijke Regieraad van Hans Blankert en de regionale Regieraden in andere landsdelen, die volgden op het noordelijke voorbeeld (www.regieraadbouw.nl). Vorig jaar heeft gedeputeerde Marc Calon het stokje overgenomen van Hans Alders en is een aantal nieuwe leden toegetreden tot de raad. Daarmee werd het unieke karakter van publiek-privaat ketenplatform verder verstevigd (zie voor de huidige samenstelling www.noordelijkeregieraadbouw.nl

Thema's

Partners