10 actiepunten voor de waterschappen

15 Mei 2008 VNO-NCW en MKB Noord hebben een programma met 10 punten opgesteld die op de agenda van het waterschapsbestuur zouden moeten staan. Dit vormt de basis van VNO-NCW en MKB Noord om met LTO Noord tot een gezamenlijke inzet te komen.

Bovendien zullen politieke partijen met deze punten geïnformeerd worden over het belang van de ondernemersagenda waar het de waterschappen betreft.


De 10 actiepunten 

1.      Zee- en rivierdijken moeten op orde zijn en blijven gefinancierd via de algemene middelen.

2.      De watersysteemheffing voor droge voeten mag niet sneller stijgen dan de inflatie.

3.      Om de transparantie in de boekhouding van waterschappen te bevorderen is het nodig dat er een goede benchmark met uniforme rekenregels komt.

4.     Elk jaar moet de waterketen (zuivering en riolering) 2% efficiënter werken. De zuiveringsheffing moet dalen met 2 % per jaar.

5.     Om de waterketen efficiënter te krijgen, moet gestreefd worden naar een zelfstandig waterketenbedrijf waarin riolering en zuivering zijn ondergebracht.

6.     De rekening van de zuivering die bedrijven ontvangen mag alleen bestaan uit gemaakte kosten voor de zuivering.

7.     Er moet zo snel mogelijk gewerkt worden aan de één-loketfunctie voor de milieu- en de lozingsvergunning.

8.     De organisatie van het waterbeheer in Nederland moet plaatsvinden volgens de stroomgebiedsbenadering.

9.     Bedrijven en burgers moeten blijvend betrokken worden bij uitvoering van het waterbeleid (Kaderrichtlijn Water en Waterbeheer 21e eeuw).

10.  Er moet meer balans komen in de zeggenschap en de lastentoedeling van bedrijven binnen het waterschap.


Hoe heeft een bedrijf met een waterschap te maken?

-         Elk bedrijf betaalt verplichte zuiveringsheffing om de rioolzuivering te financieren. De opbrengst van deze heffing is met 1,3 miljard euro per jaar tot nu toe de belangrijkste inkomstenbron van de waterschappen. Bedrijven en instellingen brengen 30 % van deze heffing op.

-         Om een bepaald gebied droog te houden betaalt een bedrijf ook belasting aan het waterschap om gemalen en dijken te onderhouden.

-         Waterschappen zijn steeds meer betrokken bij natuurontwikkeling. Ook hiervoor wordt belasting geheven.

-         Als een bedrijf loost op het oppervlaktewater is er een vergunning nodig die door het waterschap verstrekt wordt. Dat geldt tot nu toe ook voor vergunningplichtige lozingen op het gemeentelijke riool. Een bedrijf moet onderhandelen met het waterschap over de vergunningsvoorwaarden.

-         Bij de uitbreiding van een bedrijf worden door het waterschap voorwaarden gesteld. Zo moet er vervangend water gegraven worden, of natuurcompensatie plaatsvinden.

-         Bij onttrekking van grondwater voor productieprocessen is een vergunning van de provincie nodig. Volgens het wetsvoorstel voor de Waterwet vallen onttrekkingen vergunningen onder de 500.000 kuub per jaar in de toekomst onder het waterschap. Deze vergunning is vaak aan voorwaarden gebonden.

-         Waterschappen krijgen een steeds grotere stem in de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland, en daardoor ook op de ontwikkeling van bedrijventerreinen en het soort bedrijven.

-         Waterschappen zijn ook een belangrijke opdrachtgever voor het bedrijfsleven.

Thema's

Partners