Noordelijke werkgevers positief met kritische noot over nationaal akkoord

27 Mrt 2009

MKB-Noord en VNO-NCW Noord zijn verheugd over de totstandkoming van het nationaal akkoord. De gezamenlijke aanpak zal ook voor Noord-Nederland de scherpe randjes van het slechte economische tij afhalen. Toch blijft er wat de noordelijke werkgevers betreft nog wel wat te wensen over.

Het akkoord zorgt voor maatschappelijke en politieke stabiliteit en levert zo een bijdrage aan vertrouwensherstel. De afspraken over een zeer gematigde loonontwikkeling, maatregelen voor de arbeidsmarkt (onder meer voorkomen van jeugdwerkloosheid), een nieuwe regeling voor werktijdverkorting (deeltijd-WW) en stimuleringspakket voor de economie leggen de basis voor behoud van bedrijven en banen.
 
Maar VNO-NCW Noord en MKB-Noord plaatsen ook kanttekeningen. Riek Siertsema, voorzitter MKB-Noord: “Teleurstellend is dat de carry back (de mogelijkheid om verliezen te verrekenen met de inkomsten of winsten die in de drie voorafgaande jaren zijn behaald) en de vervroegde afschrijving op bedrijfsgebouwen geen deel uitmaken van het stimuleringspakket. Het sneller kunnen verrekenen van verliezen over 2008 met eerdere winst is een verbetering, maar wat ons betreft ook een begin van een uitgebreidere regeling op dit gebied.”
 
Lambert Zwiers, algemeen secretaris VNO-NCW Noord: “Wat we missen in de kabinetsplannen zijn maatregelen gericht op het vlottrekken van de vastgelopen woningmarkt. Het op gang houden van de woningmarkt is essentieel voor de bouwsector, maar daar wordt geen actie op ondernomen. Ook maken we ons zorgen over het onttrekken van 40 miljoen euro aan het Waddenfonds. Dat bedrag zou in 2011 weer teruggestort worden, maar het kan niet zo zijn dat het fonds in de tussentijd op slot gaat.”
 
Positief zijn de maatregelen die het Duurzaamheidsakkoord ondersteunen, op het gebied van onder meer energiebesparing in woningen en bedrijfsinnovaties op milieugebied. In dit akkoord hebben bedrijven en overheid afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen fors te beperken. Het Energieakkoord tussen de drie noordelijke provincies, MKB-Noord en VNO-NCW Noord biedt de mogelijkheid om in Noord Nederland samen snel aan de slag te gaan. Het is mooi dat er een slooppremie voor oude, vervuilende (bestel)auto’s komt, zij het dat het bedrag dat daarvoor wordt uitgetrokken ruim onvoldoende is.
 
De werkgevers zullen het kabinet houden aan de toezegging dat de lokale lasten de komende tijd niet zullen stijgen. VNO-NCW Noord en MKB-Noord bepleiten dat noordelijke overheden hun uitgaven van consumptieve aard bevriezen en juist investeringsuitgaven naar voren halen. Op die manier blijven de overheidsuitgaven binnen de perken terwijl de economie gestimuleerd wordt.

Thema's

Partners