Begroting ‘verstandig’, meer steun bouw nodig

Begroting ‘verstandig’, meer steun bouw nodig 16 Sep 2009

VNO-NCW Noord vindt de begroting voor 2010 onder de economisch zeer moeilijke omstandigheden 'verstandig'. De lasten voor ondernemingen blijven per saldo gelijk. De kredietverlening blijft een punt van zorg: deze mag het prille herstel niet in de weg staan. Ook moet de bouw meer steun krijgen.

Het kabinet moet maatregelen nemen die er voor zorgen dat het zeer voorzichtige economisch herstel niet wordt gesmoord door stokkende kredietverlening. De door het kabinet aangekondigde verruiming van garantieregelingen is daarom een goede zaak. De drie Noordelijke provincies moeten de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) een aanvullende lening verstrekken om de ruimte voor kredietverlening in Noord-Nederland verder te vergroten. 
De inzakkende bouw en het banenverlies in deze sector zijn schadelijk voor de hele Noordelijke economie. Om het tij te keren moet méér geld beschikbaar komen, zowel publiek als privaat. VNO-NCW Noord zet vraagtekens bij de effectiviteit van de kabinetsinspanningen om de woningbouwsector te ondersteunen. Gemist wordt een algemene maatregel die de gehele woningbouw stimuleert. Een maatregel die snel kan worden ingezet en die echt effect sorteert is het tijdelijk op nul zetten van de overdrachtsbelasting.  
VNO-NCW Noord vindt de begroting voor 2010 onder de economisch zeer moeilijke omstandigheden 'verstandig'. De lasten voor ondernemingen blijven per saldo gelijk. De kredietverlening blijft een punt van zorg: deze mag het prille herstel niet in de weg staan. Ook moet de bouw meer steun krijgen. Positief zijn de maatregelen van het kabinet om de liquiditeitspositie van bedrijven te verbeteren. Dat is essentieel voor ondernemingen om in deze zeer moeilijke tijden te kunnen blijven ondernemen. De combinatie van willekeurige afschrijving en verruiming van de verliesverrekening levert ondernemingen de komende twee jaar 2,4 miljard euro aan liquiditeit op.
VNO-NCW Noord is zeer ingenomen met de vorming van een zogenoemde 'innovatiebox'. Hierdoor betalen ondernemers minder belasting over winsten die worden behaald uit innovaties. Dat is goed voor de versterking van de kenniseconomie. Dat geldt ook voor de verruimde tegemoetkoming in de loonkosten van onderzoekers (WBSO).
De voorstellen voor directeur-grootaandeelhouders (DGA's) zorgen er onder meer voor dat de bedrijfsopvolging makkelijker kan plaatsvinden zonder dat het vermogen van ondernemingen hoeft te worden aangesproken. Dit is goed voor de continuïteit van deze ondernemingen.

VNO-NCW Noord juicht het verder toe dat het kabinet nu al start met de discussie over het op orde brengen van de overheidsfinanciën. De ondernemingsorganisatie pleit voor een stevige hervorming van de publieke sector. De inkomsten van provincies en gemeenten zullen de komende jaren drastisch teruglopen, terwijl hun takenpakket verder zal toenemen. Schaalvergroting is in de ogen van VNO-NCW Noord onontbeerlijk. Er moet worden toegewerkt naar hooguit 25 gemeenten in Noord-Nederland en uiteindelijk naar één landsdeel Noord.

Thema's

Partners