7 oktober a.s.: ION(N) - kenniskansen voor het Noorden

ionn 7 Sep 2010

ION(N) 2010 is een interactieve bijeenkomst voor ondernemers om te komen tot nieuwe onderzoeksprojecten met de Noordelijke hogescholen. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 7 oktober aanstaande bij de NHL Hogeschool Leeuwarden.

Collega-ondernemers en hogeschoollectoren presenteren gezamenlijke projectsuccessen tijdens een inspirerende bijeenkomst. U komt te weten hoe hun samenwerking is verlopen en welke nieuwe producten, diensten en ideeën zijn ontwikkeld.

Op het ION(N) Informatieplein zijn vertegenwoordigers van diverse kennisorganisaties – zoals AgentschapNL, SIA, Syntens, MKB Nederland Noord, VNO-NCW Noord, TCNN, NOM, Kamer van Koophandel, LTO Noord en de 4 Noordelijke hogescholen – aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Achtergrond

Vanwege de overgang naar een hoogwaardige kennisintensieve economie kent Noord-Nederland een toenemende behoefte aan HBO’ers met een hoog kennisniveau en een hoog niveau van beroepsuitoefening.

Kennisintensieve bedrijvigheid vraagt hoog opgeleide werknemers. Een geweldige, kansrijke opgave voor de Noordelijke hogescholen. Kennis verbinden aan economische bedrijvigheid, praktijkgericht onderzoek voor het midden- en kleinbedrijf en via incubators het ondersteunen en begeleiden van jonge starters: het betreft slechts een aantal kerntaken van het hoger onderwijs.

Dat is voor VNO-NCW Noord reden geweest om haar medewerking te verlenen aan een bijeenkomst op 7 oktober a.s..

Deel mee in ambities

Kennis, innovatie en ondernemerschap zijn belangrijke vereisten om nationaal en internationaal de economische positie van Noord-Nederland uit te bouwen en te verstevigen.

Het praktijkonderzoek aan de hogescholen blijkt een belangrijke bijdrage te leveren aan de kenniscirculatie tussen hogeschool en bedrijfsleven. Praktijkgericht onderzoek sluit aan op vragen en behoeften uit de beroepspraktijk. Het wordt in samenspraak met de beroepspraktijk opgezet en uitgevoerd. Het genereert kennis, inzichten, probleemoplossingen, methoden en producten, die bijdragen aan de innovatie van de regionale beroepspraktijk, ook wat betreft strategische vragen en de langere termijn. Daardoor geeft praktijkgericht onderzoek een stevige impuls aan de kenniseconomie in de regio.

Kenniskracht tussen bedrijfsleven en hogescholen

Maak als ondernemer gebruik van de onderzoeksfaciliteiten en profiteer van de toepasbare resultaten die het Noordelijk HBO genereert. Neem deel aan ION(N) 2010 en maak ter plekke vervolgafspraken.

Kijk op www.ion-noord.nl voor meer informatie en voor uw aanmelding

Thema's

Partners