Werkgevers pleiten voor rust in discussie over CCS

CO2 17 Nov 2010

Oproep aan Provincie Groningen om niet vroegtijdig standpunt in te nemen

VNO-NCW Noord en MKB Noord hebben in een brief de provincie Groningen opgeroepen niet vroegtijdig standpunten in te nemen in de discussie over CO2-afvang en opslag (CCS). “Het is belangrijk dat er rust in het proces komt”, aldus Lambert Zwiers, directeur VNO-NCW Noord.

Naar aanleiding van het bezoek van de noordelijke gedeputeerden aan minister van EL&I Maxime Verhagen staat het onderwerp vandaag op het programma bij Provinciale Staten Groningen. “Wij vrezen dat partijen een standpunt innemen over CCS voordat de informatie compleet en correct op tafel ligt én voordat de bevolking zich goed heeft kunnen (laten) informeren”, aldus Ron van Gent, regiodirecteur MKB Noord.

Net als de minister en de Noordelijke Gedeputeerden hechten de noordelijke werkgeversorganisaties aan deze dialoog met de bevolking en alle stakeholders. “Het is van belang dat de provincies recht doen aan de zorgen en vragen die bij de bevolking leven over CO2 afvang en –opslag”, aldus Van Gent.

Afvang en opslag van CO2 kan volgens VNO-NCW Noord en MKB Noord een goede bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de bio-based economy in het Noorden. Daarbij worden onder meer innovatieve verbindingen gelegd naar hergebruik van reststromen (benutting van CO2 in de glastuinbouw, algenproductie, productie van biobrandstoffen).

VNO-NCW Noord en MKB-Noord doen een beroep op de provincie Groningen om haar oordeel over de steun aan het proces van CO2 afvang, transport en opslag op te schorten en nog geen standpunt in te nemen over onderdelen daarvan.

“Er zijn naast de plannen voor een CCS project in het Noorden ook nog andere initiatieven die een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van een schoon klimaat en een CO2-arme energievoorziening”, aldus Zwiers. “Minister Verhagen heeft in zijn gesprek met de drie Noordelijke gedeputeerden aangegeven dat hij met hen de mogelijkheden wil verkennen om die ontwikkelingen te stimuleren en te versnellen, bijvoorbeeld in de vorm van een Green Deal voor het Noorden.”

Partners