'Heldere, eenduidige wetgeving is oplossing aanbestedingsbeleid'

bijeenkomst succesvol aanbesteden 3 Feb 2011

VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten bij de vaste commissie voor EL&I voor heldere, eenduidige wetgeving voor aanbestedingsopdrachten. De huidige lappendeken aan regels is problematisch, en wordt een doel op zich zelf, concludeert aanbestedingsambassadeur Riek Bakker in haar onlangs gepresenteerde rapport.

In een brief aan de commissie schrijven de ondernemingsorganisaties dat het huidige wetsvoorstel nog verder kan worden verbeterd, zodat de focus weer komt te liggen op de innovatie en kwaliteit van het product of de dienst en de economische overwegingen die een inkoper dient te maken. Een goed aanbestedingsbeleid bevordert immers een kosteneffectieve besteding van het belastinggeld en biedt kansen voor ondernemingen.

VNO-NCW en MKB-Nederland willen graag dat in het wetsvoorstel wordt opgenomen dat ook aanbestedingen beneden de Europese drempels aan regels worden gebonden om onnodig zware aanbestedingspraktijken te vermijden. Verder moet het toepassingsbereik van het proportionaliteitsbeginsel wordt verruimd, de omvang en samenhang van de opdracht worden getoetst aan proportionaliteit (om onnodig clusteren te voorkomen) en de motivering voor de keuze van de procedure worden verbeterd.

Het bedrijfsleven verwelkomt de aankondiging van minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) om met een nota van wijzigingen op de aanbestedingswet te komen om de kansen voor mkb-ondernemingen te vergroten, cluster- en raamcontracten terug te dringen en eisen te verlagen.

Ook hopen VNO-NCW en MKB-Nederland dat de vaste commissie voor EL&I de suggestie van Riek Bakker over een effectieve klachtenregeling steunt, zodat er kan worden begonnen aan de uitwerking hiervan. De ondernemingsorganisaties waarschuwen de commissie wel voor het voorstel van Riek Bakker om speciale aanbestedingsprojecten op te starten. De aanbestedingsproblematiek is namelijk niet regiogebonden en speelt niet alleen in bepaalde beroepsgroepen, maar geldt overal. Er moet voor worden gewaakt dat deze projecten juist niet leiden tot hogere administratieve lasten. (bron: www.vno-ncw.nl).

VNO-NCW Noord

VNO-NCW Noord onderkent het belang van heldere en eenduidige wetgeving voor aanbestedingsopdrachten. Na de bijeenkomst over succesvol aanbesteden van oktober vorig jaar met MKB Noord, Bouwend Nederland en Berenschot, is de intentie uitgesproken de beschikbare informatie over succesvol en ondernemersvriendelijk aanbesteden toegankelijker en transparanter maken. Dit willen we onder andere gaan doen via onze websites (denk aan de Aanbestedingsdesk) en de informatiebronnen van de samenwerkende partners en publieke aanbesteders.

Verder maken we een start met een Actieprogramma Ondernemersvriendelijk Aanbesteden & Inkopen in Noord-Nederland. Wij nemen hierin het initiatief, maar de uitvoering zal door de aanbestedende diensten vorm en inhoud worden gegeven. Ook zullen we voor de bedrijven en de aanbestedende diensten in 2011 meerdere masterclasses of ronde tafels ontwikkelen.

Thema's

Partners