'Minder last van milieuregels'

regeldruk2 28 Feb 2011

Hoe kunnen we er voor zorgen dat bedrijven minder regeldruk ervaren van milieuregels? Wat is er inmiddels gebeurd met geconstateerde knelpunten op het gebied van regeldruk? Antwoorden op deze en andere vragen omtrent regeldruk zijn te vinden in de digitale brochure: 'Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand!, die u hier kunt downloaden.

Praktijkvoorbeelden
In de brochure van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu staan praktijkvoorbeelden van knelpunten die bedrijven ervaren bij het naleven van een aantal (voornamelijk milieu-)verplichtingen en de manier waarop de knelpunten zijn aangepakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het meten van luchtemissies, het registreren van afval, het keuren van stookinstallaties, het bijhouden van de oplosmiddelboekhouding en van een logboek koelinstallaties. Uit onderzoek is gebleken dat kennis van nut en noodzaak van regels en de bijdrage van regels aan realisatie van het beleidsdoel ervoor zorgen dat bedrijven minder regeldruk ervaren. Verder blijkt dat bedrijven vooral knelpunten in de uitvoering tegenkomen.

Misverstanden
Meer dan de helft van de ervaren knelpunten is inmiddels opgelost of er is een verbetering in gang gezet. Een aantal knelpunten berust op een misverstand. Soms konden knelpunten niet op korte termijn worden opgelost door beperkende EU-regelgeving of omdat het maatschappelijke belang groter wordt geacht dan de ervaren regeldruk. Alleen zijn bedrijven daarvan vaak niet of onvoldoende op de hoogte.

Toezichthouders en bedrijven kunnen zelf ook zorgen voor vermindering van de beleving van regeldruk. Toezichthouders moeten het nut en de noodzaak van opgelegde verplichtingen goed kunnen uitleggen; voor bedrijven is het belangrijk dat zij op de hoogte zijn van voor hun relevante regelgeving en toezichthouders ook vragen naar de motivering en onderbouwing van opgelegde verplichtingen.

Achtergrond
Het terugdringen van merkbare regeldruk was niet alleen een prioriteit van het vorige kabinet, maar is het ook van het huidige kabinet. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voormalig VROM) heeft invulling aan deze kabinetsambitie gegeven door middel van het programma Slimmere Regelgeving, Betere Uitvoering en Minder Lasten. Een belangrijk onderdeel daarvan was een uitgebreide doorlichting van nut en noodzaak van meet-, registratie-, rapportage- en keuringsverplichtingen, voornamelijk op milieugebied. Deze verplichtingen zijn de oorzaak van een groot deel van de administratieve lasten van bedrijven.

Partners