'Verbeterde aanbestedingswet doorbraak voor bedrijfsleven'

succesvol aanbesteden2 28 Mrt 2011

De voorstellen van minister Verhagen om de aanbestedingswet te verbeteren, zijn een doorbraak voor een meer ondernemersvriendelijk aanbestedingsbeleid. Dat stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Door de voorstellen worden overheidsopdrachten (van bijvoorbeeld gemeenten) meer op gelijke wijze aanbesteedt aan de markt, worden de administratieve lasten verlicht en maakt het midden- en kleinbedrijf meer om kans op een opdracht.

Opdrachten mogen niet meer onnodig groot gemaakt worden, dankzij de eis dat clustering gemotiveerd moet kunnen worden en proportioneel dient te zijn. Door te selecteren op competenties zullen meer ondernemingen de kans krijgen een overheidsopdracht te krijgen, aldus de ondernemingsorganisaties die denken dat veel ondernemers geholpen zullen zijn bij de bepaling dat ook contractvoorwaarden redelijk en uitvoerbaar dienen te zijn.
Omdat dit in de praktijk vaak onevenwichtig bleek, besloten veel ondernemers niet langer zaken te doen met de overheid. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland zijn vooral ondernemers uit de sector openbare werken, infrastructuur en de bouw geholpen bij het opnemen van het Aanbestedingsreglement ‘Werken in een richtsnoer’, waarvan alleen gemotiveerd afgeweken mag worden.

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn ook blij dat er in de wet is opgenomen dat er klachtencommissie, bestaande uit experts, komt die kan ingrijpen bij problemen in de aanbestedingspraktijk. Deze commissie van experts zal echter voldoende tanden moeten krijgen, zodat ingrijpen ook echt tot het herstellen van gemaakte fouten tijdens de aanbestedingsprocedure leidt, stellen de ondernemingsorganisaties.

Met de wijzigingen van Verhagen komt de wet in de buurt van een door ondernemers gewenst aanbestedingsbeleid, maar de daadwerkelijke verbetering zal zich in de praktijk moeten bewijzen, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Het flankerend beleid, zoals de handreiking proportionaliteit, dient hier de bindende kaders voor te geven. VNO-NCW en MKB-Nederland zien in de wet en het flankerend beleid een samenhangend geheel en pleiten ervoor dat dit flankerend beleid voorgeschreven zal worden door middel van de wet.

Bron: www.vno-ncw.nl

VNO-NCW Noord

VNO-NCW Noord onderkent het belang van heldere en eenduidige wetgeving voor aanbestedingsopdrachten. Na de bijeenkomst over succesvol aanbesteden van oktober vorig jaar met MKB Noord, Bouwend Nederland en Berenschot, is de intentie uitgesproken de beschikbare informatie over succesvol en ondernemersvriendelijk aanbesteden toegankelijker en transparanter maken. Dit willen we onder andere gaan doen via onze websites (denk aan de Aanbestedingsdesk) en de informatiebronnen van de samenwerkende partners en publieke aanbesteders.

Verder maken we een start met een Actieprogramma Ondernemersvriendelijk Aanbesteden & Inkopen in Noord-Nederland. Wij nemen hierin het initiatief, maar de uitvoering zal door de aanbestedende diensten vorm en inhoud worden gegeven. Ook zullen we voor de bedrijven en de aanbestedende diensten in 2011 meerdere masterclasses of ronde tafels ontwikkelen.

Thema's

Partners