ESF-subsidie voor sociale innovatie

22 Aug 2011

Vanaf 3 oktober kunnen werkgevers ESF-subsidie aanvragen voor sociale innovatie op het gebied van procesverbetering en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Meer dan voorheen zijn de administratieve lasten beperkt en is de subsidie toegankelijker gemaakt, waardoor deze niet alleen aantrekkelijk is voor grote werkgevers, maar ook voor kleine en middelgrote bedrijven.  

Sociale innovatie betreft het investeren in mens en organisatie, met als doel het vergroten van de arbeidsproductiviteit en de arbeidsparticipatie door vernieuwing van werkwijzen, werkprocessen, arbeidsverhoudingen en het maximaal benutten van de competenties van werknemers.

Binnen het thema procesverbetering staat het om het verbeteren, herschikken en innoveren van bedrijfsprocessen centraal. Bij het thema duurzame inzetbaarheid gaat het om het stimuleren van regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit van werknemers, arbeidstijdenmanagement, het bevorderen van gezond, vitaal en veilig werken, of het bevorderen van zelfredzaamheid op de werkvloer.

Werkgevers ontvangen de subsidie voor het inhuren van een externe adviseur die het veranderingsproces begeleidt door het opstellen van een diagnose of advies en/of het uittesten of implementeren van een plan van aanpak.

De kosten van het inhuren van een externe adviseur worden voor 75% vergoed. Van de werkgever wordt een eigen investering van ten minste € 3.250 verwacht. Kleine bedrijven kunnen eventueel hun krachten bundelen en gezamenlijk een subsidieaanvraag indienen. De maximale projectduur is 9 maanden en de maximaal te ontvangen subsidie bedraagt € 18.000. De subsidie kan vanaf maandag 3 oktober 2011 worden aangevraagd. Het totale subsidiebudget is € 24 miljoen.

Twee voorbeelden van sociale innovatie:

Vissector & Zelfsturende teams
Een visverwerkend bedrijf was voorheen een productiegerichte onderneming (hoe meer filets er werden gesneden, hoe beter dat was). Het personeel bestond grotendeels uit laaggeschoolde medewerkers, die veel handmatig werk verrichten, vanaf de binnenkomst van de vis tot en met het verpakken en invriezen van de verpakte vis. Onder andere omdat voor dit werk steeds minder mensen te vinden was, is het nodig om trajecten verdergaand te automatiseren, maar ook om de organisatie om te turnen naar een meer klantgerichte organisatie. In het ESF project heeft men door middel van zelfsturing, verbeterteams, multi-inzetbaar personeel en taakverrijking een stevige slag gemaakt. Het resultaat van deze investering was een grotere efficiency van de verschillende afdelingen, meer betrokken personeel en de winsten een progressie hebben doorgemaakt.  

Adviessector Duurzaam in beweging
Een bedrijf in de adviessector wil haar medewerkers meer centraal stellen. Doel is aan de ene kant om personeel meer te binden aan de organisatie (o.a. terugbrengen jaarlijks uitstroompercentage van 11,6%), en aan de andere kant het rendement en de effectiviteit te verhogen. De uitgevoerde acties zijn vanuit het personeel opgekomen en ook in de werknemersafspraken opgenomen. Het gaat hierbij om het meer ontkoppelen van werk en werkplek, flexibiliseren van arbeidstijden, roosterflexibiliteit, stimuleren van zelfsturing en taakverrijking van oudere werknemers. Deze ideeën zijn in proeftuinen uitgewerkt en getest. De resultaten waren bemoedigend en staan op het punt te worden ingebed in de dagelijkse werkpraktijk.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van ESF-subsidie voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Jogchem Meinema van RBO op telefoonnummer 050-526 29 00 of via e-mail: j.meinema@rbo.nl. Voor meer informatie over RBO zie www.rbo.nl.     
De volledige subsidieregeling vindt u op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011-11210.html. Meer informatie is ook te vinden op http://www.agentschapszw.nl/subsidies/esf_e-sociale-innovatie-vitale-bedrijven

Thema's

Partners