Noorden tekent Green Deal

energyacademy2011 3 Okt 2011

Vanmiddag heeft het Noorden een Green Deal ondertekend met de ministeries van EL&I en I&M. Doel van de Green Deal is belemmeringen weg te nemen om de positie van Noord-Nederland als energyport te versterken. VNO-NCW Noord ziet de Green Deal als een goede eerste stap, maar benadrukt dat er nog veel moet gebeuren.

Het Rijk gaat een aantal grote projecten financieel ondersteunen. Voorbeelden daarvan zijn de Energy Academy en het Energy College, offshore windenergie en groen gas. VNO-NCW Noord onderschrijft vooral het belang van deze kennisverankering. Bovendien mag het Noorden op sommige terreinen gaan experimenteren met regelgeving en financieringsmodellen. Zo kan duurzame energieproductie in een versnelling komen.

Wat volgens VNO-NCW Noord ontbreekt in de Green Deal zijn hoofdstukken over windenergie, het 100.000 woningen- en voertuigenplan, de biobased economy en onze ondergrond, die geschikt is voor opslag van gas (zoals bijvoorbeeld CO2).

6 miljoen voor E-cademy en E-college
In de Green Deal zetten alle partijen zich in voor een stevige positie van de Energy Academy (E-cademy) binnen het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Voor het middelbaar beroepsonderwijs is er het Energy College (E-college). Deze combinatie moet leiden tot gespecialiseerde kennisontwikkeling in Noord-Nederland. Doel is meer toponderzoek en meer innovatie en genoeg goed opgeleide vakmensen die kunnen werken in de groeiende duurzame energiesector. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden gaan zo rond 100 miljoen euro investeren in het project. Het Rijk heeft binnen de Green Deal toegezegd ruim 6 miljoen beschikbaar te stellen.

Ruim 6 miljoen euro voor Groen gas rotonde
Het Noorden wil in 2020 jaarlijks 500 tot 750 miljoen kuub groen gas produceren. Dat is ongeveer 40 keer zoveel gas als nu wordt gemaakt. 5 tot 8 groen gas hubs zorgen daarbij voor de grootschalige opwerking van biogas uit vergisters tot aardgaskwaliteit. Via de hubs kan het groen gas dan bijvoorbeeld geïnjecteerd worden in het aardgasnet.

Noord-Nederland wil de kosten voor leidingen en transport van groen gas zo laag mogelijk houden voor producenten. Daarom ondersteunt het Rijk een experiment om de kosten voor leidingen en transport onder te brengen bij netbeheerders. Ook ondersteunt het Rijk een experiment met een alternatief financieringsmodel voor rijden op groen gas. Daardoor wordt het aantrekkelijker voor automobilisten.

Verder gaat het Rijk mogelijk maken om restproducten van vergisting, zoals delen van digestaat, te benutten voor bijvoorbeeld het maken van kunstmest. Nu moet digestaat volgens de wet nog behandeld worden als afvalstof.

Het Rijk draagt 3 miljoen euro bij aan het project Potato Power van Avebe in Gasselternijveen. Avebe wil groen gas gaan winnen uit het productieproces van aardappelzetmeel. Ook is 3 miljoen euro beschikbaar voor groengasproductie bij de Suikerunie. Bovendien zegt het Rijk zijn medewerking toe aan de ontwikkeling van een handelsplatform voor groen gas, waar vraag en aanbod makkelijker bij elkaar komen. Beoogd effect hierbij is dat groengasproductie snel zonder of met minder subsidie kan.

Offshore windenergie en Afsluitdijk
Het Rijk zegt meer ruimte toe voor de ontwikkeling van windenergie op zee. MCN Den Helder krijgt 1,4 miljoen euro om een internationaal kenniscentrum Offshore Windenergie te ontwikkelen. Tennet krijgt als netbeheerder een rol in de infrastructuur voor windenergie. Daarmee kan de kostprijs van windenergie voor producenten aanzienlijk omlaag gaan. Voor de Afsluitdijk is afgesproken dat deze in het economische en ruimtelijke rijksbeleid ruimte krijgt voor toepassing van Blue Energy. Dat is duurzame energie door het mengen van zoet en zout water.

De kracht van Nederland
Veel partijen, waaronder ook bedrijven en kennisinstellingen hebben plannen en ideeën aangeleverd voor de Green Deal Noord-Nederland. Naast de ondersteuning van projecten zijn veel samenwerkingsafspraken gemaakt rondom 5 centrale thema’s, onder de noemer “De kracht van Nederland.”
- Groene Gasrotonde
- Bio Based Energy
- Elektriciteitsproductie & -Balancering
- Slimme Decentrale Energiesystemen
- Energieonderzoek, -onderwijs en Internationale Samenwerking;

De provincies Drenthe, Groningen, Fryslân en Noord-Holland, de gemeenten Assen, Alkmaar, Den Helder, Emmen, Groningen en Leeuwarden, de stichting Energy Valley en de SER Noord-Nederland hebben de deal ondertekend met de beide ministeries. De Green Deal is een vervolgstap op het Energieakkoord met het vorige kabinet Balkenende IV.

(bron: gezamenlijk persbericht van alle ondertekenende partijen uit het Noorden zoals hierboven genoemd)

FOTO: Maxime Verhagen ontvangt het plan voor de Energy Academy van Gertjan Lankhorst van GasTerra.

Partners