'Betere bereikbaarheid Noord-Nederland via weg en water'

infra_noord 21 Dec 2011

De N31, de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen, wordt in Harlingen straks dubbelbaans en verdiept aangelegd. Niet alleen de weg wordt aangepakt, maar ook het gebied daaromheen. Vandaag heeft Minister Schultz van Haegen haar handtekening gezet onder het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) en de Milieu-effectrapportage (MER) N31 Traverse Harlingen. Doel is de weg veiliger te maken, de leefbaarheid in Harlingen te versterken en de bereikbaarheid van Fryslân te verbeteren. Ook tekende de minister het convenant Fries-Groningse vaarwegen, waardoor het Rijk eigenaar wordt van vaarweg Lemmer-Delfzijl.

Minister Schultz van Haegen: ‘Vandaag staat in het teken van een betere bereikbaarheid van Noord-Nederland over de weg en het water. Ik ben blij dat we samen onze twee noordelijke provincies weer een stuk sterker kunnen maken.’

Provincie Fryslân, gemeente Harlingen en Rijkswaterstaat werken samen aan de verbetering van de N31. Gedeputeerde Poepjes van de provincie Fryslân: ‘De nieuwe weg heeft een grote impact op het wegennet in Fryslân. Op de provincie en natuurlijk vooral op Harlingen. Dit  zorgt voor een betere verkeersveiligheid. En het is een goede oplossing voor Harlingen. De weg zie je straks bijna niet meer en de stadsdelen worden zo weer met elkaar verbonden.’

Verdubbelen en verdiepen
Het enkelbaansgedeelte van de huidige weg wordt deels verdubbeld tot een autoweg met twee keer twee rijstroken. Automobilisten mogen hier na de verdubbeling 100 kilometer per uur rijden. De weg duikt, vanaf het van Harinxmakanaal, over zo’n twee kilometer ruim vier meter de grond in. De weg blijft open, maar komt lager te liggen. Dankzij de verdiepte ligging is de weg vanaf het maaiveld niet meer zichtbaar. Onderdeel van de verdiepte ligging is een aquaduct in het Van Harinxmakanaal. Het doorgaande verkeer maakt hier straks gebruik van.

Inspraak
De inspraakperiode voor het OTB/MER is van 13 januari tot 24 februari. De rapporten zijn zes weken lang voor iedereen in te zien. Dit kan bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag, het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat Noord-Nederland en het provinciehuis in Leeuwarden, het stadskantoor ‘De Groenlandsvaarder’ en het projectbureau in Harlingen. Het OTB/MER is in die periode te downloaden via www.centrumpp.nl onder ‘actuele zienswijzeprocedures’. In de zes weken kunnen betrokkenen een  zienswijze indienen. De wijze van inspreken wordt ook bekendgemaakt  in de lokale en regionale kranten. Mede op basis van de zienswijzen wordt het definitieve tracé vastgesteld. Hierover neemt  de Minister waarschijnlijk medio 2012 een besluit. De nieuwe N31 wordt gebouwd voor 143 miljoen euro (prijspeil 2010). Naar verwachting kan de schep in 2013 de grond in.

Ondertekening convenant Fries-Groningse vaarwegen
Ook hebben het Rijk en de provincies Fryslân en Groningen in het convenant afspraken vastgelegd over de vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl. Het Prinses Margrietkanaal (Fryslân), het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal (Groningen) worden eigendom van het Rijk. Het beheer en onderhoud van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl komt hierdoor in handen van Rijkswaterstaat. De zijtakken van de vaarweg blijven eigendom van de provincies, die het jaarlijkse beheer en onderhoud voor hun rekening nemen. De minister betaalt hier eenmalig 186 miljoen euro voor.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Partners