Nieuwe impulsen nodig voor noordelijke energieambities

klimaatperspectief 10 Mei 2012

Noord-Nederland dreigt zijn klimaat- en energiedoelen bij lange na niet te halen. Dit blijkt uit een rapport van natuur- en milieufederaties, dat gisteren is overhandigd aan de provincies Groningen en Drenthe en aan VNO-NCW Noord.

Volgens natuur- en milieufederaties liggen er voldoende mogelijkheden voor extra beleidsinzet op diverse terreinen. Deze kunnen de klimaat- en energiedoelen haalbaar maken, maar hebben alleen kans van slagen als ze kunnen rekenen op draagvlak. Daarvoor is een breed opgezet maatschappelijk debat nodig over onze energievoorziening. De natuur- en milieufederaties van Groningen en Drenthe nodigen overheden en bedrijfsleven uit hier samen met inwoners verder inhoud aan te geven.

VNO-NCW Noord
Aan de basis van dit noordelijke Energiedebat ligt het rapport Noordelijk Klimaat Perspectief, dat gisteravond is aangeboden aan de energiegedeputeerden van Groningen, Wilma Mansveld, en van Drenthe, Tanja Klip, en aan Lambert Zwiers, directeur VNO-NCW Noord. Volgens VNO-NCW Noord is het een degelijk rapport dat bijdraagt aan de klimaatdiscussie in het Noorden. Wij omarmen de aanbevelingen die de natuur- en milieufederaties doen. “We moeten echter ook de economische dimensie erin verwerken, dat is van wezenlijk belang om het klimaatbeleid tot een succes te maken”, aldus Zwiers.  

Energiemodel
Samen met de twee gedeputeerden lanceerde Zwiers vervolgens het energiemodel van de natuur- en milieufederaties: een model waarmee iedereen zijn eigen toekomstige energiescenario kan maken. Het model is zo opgezet dat de gebruiker meteen ziet welke resultaten de door hem gekozen maatregelen hebben. Op de website www.noordelijkklimaatperspectief.nl kan iedereen zijn eigen noordelijke energieambitie samenstellen.

Doelstellingen
In 2020 moet, volgens Europese richtlijnen, 14% van onze energie duurzaam worden opgewekt en moet er ten opzichte van 1990 20% minder CO2 worden uitgestoten. Deze klimaat- en energieambitie kun je bekijken op Nederlandse, maar ook op Noord-Nederlandse schaal. Dat is wat de natuur- en milieufederaties van Groningen en Drenthe hebben gedaan met het project het Noordelijk Klimaat Perspectief. Met behulp van energie-experts hebben zij alle noordelijke cijfers op het gebied van CO2-reductie en duurzame energie op een rij gezet. Hun doorrekening laat zien dat de energie- en klimaatdoelstellingen met de huidige beleidsinzet, op het gebied van CO2-reductie en duurzame opwekking, niet worden gehaald.

Kansen
De natuur- en milieufederaties constateren dat extra inzet op vrijwel alle beleidsterreinen nodig is. Zij zien de meeste kansen voor energiebesparing in de industrie en kantoren. Ook zijn maatregelen die zich richten op de warmtevraag effectiever dan maatregelen op het gebied van elektriciteitsgebruik. Windmolens op land en op zee zijn beide hard nodig, maar de natuur- en milieufederaties kiezen hier niet voor het maximale scenario. Er ontstaan anders te grote fricties met het maatschappelijke draagvlak en de landschappelijke waarden.

Draagvlak en voorlichting cruciaal
Belangrijke onderdelen van het beleid van overheden en de energieambities van bedrijven stuiten in toenemende mate op maatschappelijke discussie en weerstand. De natuur- en milieufederaties constateren dat het ontbreekt aan een gerichte aanpak en goede voorlichting. Dit gaat de uitvoering van beleid steeds meer opbreken.

De natuur- en milieufederaties hebben in hun eigen aanpak met peilingen en debatten geprobeerd inwoners te betrekken bij het noordelijke energiebeleid. De eerste ervaringen hiermee zijn positief. De interesse voor het onderwerp is groot. Mensen willen graag meer informatie over de achtergronden van beleid en zelf meer en directer worden betrokken bij bestuurlijke keuzes.

Partners