‘Voortvarend aan de slag met herindeling’

kabinet rutte 2 31 Okt 2012

VNO-NCW Noord heeft in een brief de minister-president van harte gefeliciteerd met het regeerakkoord dat VVD en PvdA in korte tijd hebben bereikt. VNO-NCW Noord is content met de voortvarendheid en is positief gestemd over een groot deel van de gemaakte keuzes, waarmee de overheidsfinanciën weer op orde worden gemaakt en duidelijkheid ontstaat binnen belangrijke dossiers als de woningmarkt, zorg en arbeidsmarkt. Specifiek voor Noord-Nederland spelen enkele belangrijke thema’s die in de brief bij de nieuwe regering onder de aandacht zijn gebracht.

Bestuurlijke herindeling
In het verleden is gebleken dat bestuurlijke herindeling van onderaf niet werkt. Hoewel er in de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe wél wordt samengewerkt, heeft dit tot op heden niet geleid tot de gewenste resultaten. VNO-NCW Noord pleit dan ook voor opschaling naar een noordelijk landsdeel en hoopt dat de regering hiermee voortvarend aan de slag gaat en een ambitie en tijdsspanne koppelt aan de plannen zoals die zijn geformuleerd in het regeerakkoord. Er ligt voor de komende jaren een omvangrijk takenpakket en er zijn noodzakelijke investeringen waarvoor de regionale overheden momenteel onvoldoende geëquipeerd zijn.
Naast de ambitie om een noordelijk landsdeel te vormen, onderschrijft VNO-NCW Noord ook de plannen van het nieuwe kabinet om tot gemeenten te komen met minstens 100.000 inwoners. Universitair onderzoek naar gemeentelijke herindeling in Noord-Nederland, o.l.v. prof. dr. Jouke van Dijk in opdracht van VNO-NCW Noord, heeft aangetoond dat de optimale schaal van een gemeente niet lijkt te bestaan, maar dat er wel een bandbreedte kan worden aangegeven. Deze bandbreedte is tussen de 50.000 en 250.000 inwoners. In dit licht heeft VNO-NCW Noord benadrukt dat er niet te stringent moet worden omgegaan met het genoemde aantal van 100.000: voor dunbevolkte gebieden geldt dat dit niet altijd haalbaar c.q. realistisch is.

Demografische krimp
Deze thematiek van dunbevolkte gebieden is ook in Noord-Nederland actueel. In verschillende delen van Friesland, Groningen en Drenthe is sprake van demografische krimp en het is goed om te lezen dat in het regeerakkoord veel aandacht is voor deze thematiek vanuit verschillende ministeries. VNO-NCW Noord hoopt dat met name op het gebied van de woningbouw er snel werk wordt gemaakt van het aanpassen, ombouwen en in sommige gevallen slopen van woningen. Dit is van groot belang voor deze krimpgebieden, maar ook voor de bouwsector die het erg zwaar heeft. Wij hopen dan ook dat met maatregelen op dit terrein niet alleen de woningmarkt, maar ook de kantorenmarkt en de bedrijventerreinen gestimuleerd worden. VNO-NCW Noord heeft met enkele regionale partners (banken, overheden en woningcorporaties) een fonds opgericht waarbij waardebehoud van onroerend goed in de regio (in dit geval Oost-Groningen) centraal staat. Wij hopen dat het Rijk in de toekomst ook een bijdrage wil leveren aan dit soort fondsen.

Ontsluiting Energyport Noord-Nederland
Infrastructuur en bereikbaarheid zijn van doorslaggevend belang voor onze economie, zoals letterlijk staat geschreven in het regeerakkoord. Specifiek voor Noord-Nederland hebben wij aandacht gevraagd voor de N33 richting de Eemshaven. VNO-NCW Noord is al jaren voorstander van de opwaardering van deze rijksweg, waarvoor geldt dat een verdubbeling van het gehele traject noodzakelijk is voor een optimale verbinding met de noordelijke Energyport. Minister Schultz van Haegen heeft vorig jaar aangegeven dat bij investeringen in toekomstige nieuwe infrastructuur het economisch belang van doorslaggevende waarde zal zijn. Tegelijkertijd heeft de Tweede Kamer het belang van de Energyport Noord-Nederland onderkent en dezelfde status gegeven als de main-, brain en greenports. Wat VNO-NCW Noord betreft moet de volledige N33 worden verdubbeld om te zorgen voor een goede achterlandverbinding die past bij de status en ontwikkeling van de noordelijke energieregio.

Privatisering NOM
Tot slot heeft VNO-NCW Noord de positie van de Noordelijke Ontwikkelings  Maatschappij (NOM) aangekaart. Het Noorden heeft een krachtig financieel instrument nodig om beloftevolle bedrijven en initiatieven te ondersteunen bij innovatie- en groeiambities. Dit is van groot strategisch belang, omdat met extra eigen vermogen ook meer vreemd vermogen van banken kan worden aangetrokken. De NOM (Investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland) speelt hierbij een centrale rol. Waar de NOM tot op heden wordt aangestuurd door het ministerie van Economische Zaken, vindt VNO-NCW Noord dat zij in de toekomst wordt overgedragen aan de regio. De provincies zouden hierbij hooguit als minderheidsaandeelhouder moeten fungeren, samen met vertegenwoordigers van de private sector en kennisinstellingen als de Rijksuniversiteit Groningen en de noordelijke hogescholen. Deze tripartite aanpak sluit naadloos aan bij het Topsectorenbeleid.

Partners