Kamer van Koophandel start Regionaal Meldpunt Regeldruk

kvknoord2013 7 Jan 2013

Ondernemers die problemen ervaren met administratieve lastendruk of bureaucratie kunnen daar vanaf heden melding van maken bij het Regionaal Meldpunt Regeldruk. Dit meldpunt is een initiatief van de Kamer van Koophandel en heeft als doel de regeldruk voor het bedrijfsleven in kaart te brengen en terug te dringen.

De Kamer van Koophandel roept ondernemers op er melding van te maken als zij hinder ervaren van regelgeving, bureaucratie of slechte dienstverlening door (regionale) overheden. Met de inbreng van het bedrijfsleven kunnen problemen omtrent regeldruk in de praktijk beter worden geïnventariseerd en onder de aandacht gebracht worden bij overheidsinstellingen. Het meldpunt is te vinden op: www.kvk.nl/regionaalmeldpuntregeldruk.

Uiteindelijk zullen de verzamelde meldingen ook landelijk onder de aandacht komen. De Kamer van Koophandel stuurt alle verzamelde gegevens anoniem door aan Actal (Adviescollege toetsing regeldruk), dat de rijksoverheid adviseert over het verminderen van regeldruk voor ondernemers. Zo kan er ook op landelijk niveau een helder beeld geschetst worden van de problemen waar ondernemers in de praktijk tegenaan lopen en kan regeldruk in de toekomst worden teruggedrongen.

Partners